مسجد امام کاظم (ع)
فایل های صوتی:
مناجات
مناجات
مناجات و روضه خوانی شهادت امام کاظم (ع)
زمینه
زمینه
زمینه : دوباره یوسفی اسیر چاهه
شور
شور
شور : نکردی هیچ وقت منو ، از پا سفرت ردم
واحد
واحد
واحد : چهارده سال که اندازه صد سال گذشت
سنگین
سنگین
سنگین : زیر لب دعا میکردی که بمیری