حاج محمد یزدخواستی
شب اول هیئت عاشوراییان
شب اول هیئت عاشوراییان
تصویر ها :
فایل های صوتی:
روضه
روضه
روضه پایانی ( میکشی از سینه آه را )
سنگین
سنگین
سنگین ( قصه ی کوفه و غربت یه مرده )
بخش
بخش
بخش چهارم | شور ( به روشنی طلعت تو )
زمینه
زمینه
زمینه (دوباره کوچه به کوچه شهر ما)
پیش
پیش
پیش زمینه (باء بسم الله مرساها)
روضه
روضه
روضه (راه را باز نمائید محرم آمد)