حاج محمد یزدخواستی
شب دوم هیئت عاشوراییان
شب دوم هیئت عاشوراییان
تصویر ها :